YÖNERGE

 T.C
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
GİRESUN İLİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
YÖNETMELİK TASLAĞI
 
 
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
 
 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç
 
MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Giresun Üniversitesi Giresun İli Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 
Kapsam
 
MADDE 2-(1) Bu yönetmelik; Giresun Üniversitesine bağlı olarak kurulan Giresun Üniversitesi Giresun İli Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
 
Dayanak
 
MADDE 3-(1) Bu yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7’nci maddesinin birinci fırkasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14’üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
 
MADDE 4-(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Giresun Üniversitesi Giresun İli Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c)Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Giresun Üniversitesinin Rektörünü,
d) Üniversite: Giresun Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu ifade eder.
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
 
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
 
MADDE 5-(1) Merkezin amacı; Giresun ile ilgili konularda araştırma, uygulama yapmak ve yaptırmak, sonuçlarını kamuoyuna duyurmaktır.
 
Merkezin faaliyet alanları
 
MADDE 6-(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Giresun ve çevresinin tarihi, arkeolojisi, turizmi, sanat, eğitimi, sağlığı, coğrafyası, ulaşımı, spor ve altyapısı, folkloru, tarım ve hayvancılığı, endemik türleri, ekonomik yapısı, siyasal gelişmeler, tarihsel, kültürel varlıkları ve benzeri konularında teorik ve uygulamalı araştırmalar yapmak, yaptırmak ve araştırma sonuçlarını yayınlamak; Giresun şehrini her yönüyle incelemek,
b) Giresun’da sözlü ve yazılı kültür ile dil ve edebiyat türlerinin tespit edilmesini, derlenmesini ve analizini sağlamak,
c) Merkezin faaliyet alanındaki konularda yayımlanan kitap, dergi, yüksek lisans ve doktora tezleri ve benzeri yazılı belgelerin, yapılan sözlü tarih çalışmalarının tasnifi ve tanzimi ile ulusal ve yerel gazetelerin mikro filmlerinden oluşan kapsamlı bir bilgi bankası oluşturmak, elde edilen verileri araştırmacıların kullanımına sunmak,
ç) Giresun konusunda yurtiçi ve yurtdışındaki üniversiteler ile işbirliği yapmak, ortak projeler gerçekleştirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantı, panel, konferans, sergi ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve düzenlenen etkinliklere katılmak, gerçekleştirilen sempozyum ve benzeri bilimsel toplantı sonuçlarını kitap vb. haline getirerek yayınlamak.
d) Giresun konusunda üniversite-toplum işbirliğini geliştirmek amacıyla Giresun’da bulunan kurumlarla belirgin periyotlarla toplantılar düzenlemek, ortak çalışmalar yapmak, halkın bu çalışmalara katılımını sağlayacak projeler üretmek, projelerin hayata geçirilmesini takip etmek.
e) Giresun ile ilgili yapılan çalışmaların envanterini çıkarmak; kitap, gazete, dergi, broşür, afiş, fotoğraf, giysi, her türlü etnografik malzemenin, somut ve soyut olmayan kültür varlıklarının ses ve görüntü kayıtlarının yer aldığı halk kültürü kütüphanesi, müzesi ve dokümantasyon merkezi kurmak,
f) Kaybolmaya yüz tutmuş ve el sanatları, gelenek, görenek, töre ve törenler gibi somut ve somut olmayan yöresel kültür miraslarını saptamak, bu değerleri yaşatma konusunda uygulamalı çalışmalar yapmak ve yapılacak çalışmaları desteklemek,
g) Giresun’un kültürel ve doğal mirasını koruma ve iyileştirme konularında çalışmalar yapmak, konuyla ilgili projeleri teşvik etmek ve desteklemek; Giresun kültürünü yaşatma, yayma ve kültür turizmini geliştirme konularında bilgi, teknolojik ve maddi destek sağlamak,
ğ) Merkezin faaliyet alanındaki konularda çalışan üniversite akademik personelinin ve öğrencilerinin Giresun üzerine yüksek lisans ve doktora tezleri yaptırmalarını/yapmalarını teşvik etmek ve yapılan çalışmalara; Merkezin amacına uygun araştırma ve projelere destek sağlamak,
h) Giresun ve çevresine ilişkin makalelerin yayınlanacağı akademik bir dergi çıkarmak,
ı) Merkez adına bir genel ağ adresi oluşturarak araştırmalar sonucunda elde edilen dokümanların yayınlanmasını sağlamak,
i) Merkezin amaç ve kapsamına ve Danışma Kurulu uzmanlık alanlarına göre dil, tarih, kültür, iletişim, arkeoloji, yayın vb. konularda çalışma grupları oluşturmak,
j) Merkez aracılığıyla eğitim amaçlı kurslar ve sertifika programları düzenlemek,
k) Giresun ve çevresinde inceleme ve araştırma gezileri düzenlemek,
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
 
Merkezin organları
 
MADDE 7-(1) Merkezin yönetim organları şunlardır
a) Merkez Müdürü
b) Yönetim Kurulu
c) Danışma Kurulu
 
Merkez Müdürü
 
MADDE 8-(1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir.
(2) Müdür, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri yapar.
 
 
Merkez müdürünün görevleri
 
MADDE 9-(1) Müdürün görevleri şunlardır
a) Merkezi temsil etmek
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,
d) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek,
e) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi Rektöre sunmak,
f) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak,
 
Yönetim kurulu
 
MADDE 10-(1) Yönetim Kurulu, Müdür ve üniversite Yönetim Kurulu tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ile birlikte beş üyeden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında olağan olarak ayda bir kez toplanır. Gerekli görüldüğü hallerde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı ile daha sık toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alınır.
 
Yönetim kurulunun görevleri
 
MADDE 11-(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile çalışma planını hazırlamak ve ilgili konularda karar almak,
b) Çeşitli çalışma alanlarında komisyonlar oluşturmak, bunlara yönetici belirlemek, komisyonlar tarafından hazırlanan raporları incelemek ve değerlendirmek,
c)Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,
d) Müdürün vereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak,
e) Bir sonraki yılın bütçesini hazırlamak,
f) 2547 sayılı Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak,
 
 
Danışma kurulu ve görevleri
 
MADDE 12-(1)Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında Giresun ile ilgili herhangi bir konuda çalışma yapmış ya da yapmakta olan en fazla on beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafında iki yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu üyelerine Üniversite dışında veya yurt dışından üye seçilebilir.
(2)  Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Müdür tarafından tespit edilen bir tarihte toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk şartı aranmaz.
 
Proje grupları
 
MADDE 13-(1) Proje grupları, Merkezin amacı ve çalışma alanlarına uygun çalışmalar yapan Üniversitenin öğretim elemanları ile gerek duyulursa diğer kurum ve kuruluşlardan belirlenen uzmanlardan oluşur.
(2) Proje gruplarının kuruluş ve çalışmaları Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.
 
 
 
 
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
Çeşitli ve Son Hükümler
 
Personel İhtiyacı
 
MADDE 14-(1) Merkezin akademik teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13’üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.
 
Yürürlük
 
MADDE 15-(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
 
Yürütme
 
MADDE 16-(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.